Penodi pennaeth newydd yn allweddol i fynd i’r afael â materion eraill yn yr ysgol

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Diffyg cyllidebol mawr, adroddiad Estyn anfoddhaol a chyfres o benaethiaid dros dro. Roedd gennym hefyd broblem yn ymwneud â gor-staffio a chynghorydd a geisiodd unioni’r sefyllfa gan nad oedd gennym bennaeth parhaol. Beth ddigwyddodd? Roedd y mater gor-staffio yn anodd ei ddatrys oherwydd bod yr Awdurdod LleolContinue reading “Penodi pennaeth newydd yn allweddol i fynd i’r afael â materion eraill yn yr ysgol”

Mynd i’r afael â phryderon a achoswyd gan absenoldeb rheolaidd athrawon

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Bu’n rhaid i ni ymdrin ag absenoldeb rheolaidd staff a arweiniodd at gychwyn achos disgyblu/cymhwysedd. Mae’n gallu bod yn anodd cydbwyso lles staff ag anghenion y plant a’r gymuned ysgol ehangach. Mae’n gallu bod yn rhwystredig ymdrin ag AD a’r fiwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â chymhwysedd athrawon, ynContinue reading “Mynd i’r afael â phryderon a achoswyd gan absenoldeb rheolaidd athrawon”

Sefydlu polisïau iechyd a diogelwch cywir

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Roedd gan yr ysgol bryderon ynghylch maint neuadd yr ysgol a gwacáu mewn argyfwng, y niferoedd a ganiateir ar gyfer ffair yr ysgol a rheolaethau ynghylch niferoedd diogel o blant ac oedolion mewn man penodol, a hefyd p’un a oedd cynllun ymadael clir ar waith.  Roedd ynContinue reading “Sefydlu polisïau iechyd a diogelwch cywir”

Defnyddio profiadau ac arbenigedd llywodraethwyr i fynd i’r afael â materion ysgol

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Sut mae’r ysgol yn ymateb i’r nifer uchel o ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Mae’r staff yn ystyriol iawn, yn llawn cydymdeimlad ac yn gweithio’n galed iawn i ddarparu i bawb. Fodd bynnag, nid yw’r hyfforddiant a roddwyd wedi mynd i’r afael â’r mater mewn gwirionedd.Continue reading “Defnyddio profiadau ac arbenigedd llywodraethwyr i fynd i’r afael â materion ysgol”

Sut i fynd i’r afael â thensiwn rhwng llywodraethwyr ac aelodau staff

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Cwynodd athro/athrawes am lywodraethwr, sydd â phlentyn yn yr ysgol. Yna, cwynodd y llywodraethwr am broffesiynoldeb yr athro/athrawes. Beth ddigwyddodd? Cyflwynwyd y mater i mi fel Cadeirydd. Dilynais y weithdrefn gwyno a chofnodais BOB sgwrs. Gwahaniaethau personol oedd wrth wraidd y mater, a ddatblygodd yn anghytundeb ynglŷnContinue reading “Sut i fynd i’r afael â thensiwn rhwng llywodraethwyr ac aelodau staff”

Ymdrin â chwyn yn erbyn y pennaeth

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Gwnaed cwyn dyletswydd gofal yn erbyn y pennaeth gan aelod o staff. Beth ddigwyddodd? Dilynwyd y polisi Dyletswydd Gofal a chynhaliwyd trafodaethau anffurfiol.  Rhoddwyd cymorth gan adran AD yr Awdurdod Lleol – cyngor, dogfennau ac ati. Pa wersi a ddysgwyd? Nid oedd camau anffurfiol yn llwyddiannus. Yna,Continue reading “Ymdrin â chwyn yn erbyn y pennaeth”

O’r posibilrwydd o gau ysgol i ffurfio ffederasiwn ysgolion

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Dechreuodd y mater hwn cyn i mi ddod yn llywodraethwr, ond dyna a’m hysgogodd i ddod yn llywodraethwr yn yr ysgol. Roedd yna gynnig i gau’r ysgol a datblygu ysgol gyfagos. Yr opsiwn gorau a oedd gan yr ysgol i’w ystyried oedd dod yn rhan o ffederasiwn.Continue reading “O’r posibilrwydd o gau ysgol i ffurfio ffederasiwn ysgolion”

Mynd i’r afael â chynnydd mewn cwynion ac ymddygiad afresymol gan ddisgyblion a rhieni

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Mae staff ysgol yn gorfod ymdrin fwyfwy â chwynion ac ymddygiad afresymol gan ddisgyblion a rhieni. Mae staff yr ysgol yn gorfod bod yn gwnselwyr, arbenigwyr cyfreithiol, cyfryngwyr ymddygiad ymosodol a rolau eraill nad ydynt yn ymwneud ag addysgu mewn gwirionedd na hyd yn oed rheoli ysgol.Continue reading “Mynd i’r afael â chynnydd mewn cwynion ac ymddygiad afresymol gan ddisgyblion a rhieni”

Sut i ymdrin â rhieni sy’n amharchu staff ar gyfryngau cymdeithasol

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Rydym wedi cael problemau gyda chyfryngau cymdeithasol a rhieni’n amharchu’r staff a’r ysgol.  Gan nad oedd hyn yn digwydd ar dudalennau gwe’r ysgol, nid oedd gennym reolaeth drosto.  Gwnaethom drafod y mater gyda’r rhieni, ond nid oedd gennym reolaeth drosto. Beth ddigwyddodd? Cawsom gyngor gan gymorth llywodraethwyrContinue reading “Sut i ymdrin â rhieni sy’n amharchu staff ar gyfryngau cymdeithasol”

Gwahardd disgyblion hiliol

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Bu gwrandawiadau gwahardd yn ymwneud ag ymddygiad hiliol gan ddau blentyn. Roedd un, yn arbennig, yn defnyddio iaith ac arwyddion amhriodol byth a hefyd tuag at fyfyrwyr o leiafrifoedd ethnig yn yr ysgol. Beth ddigwyddodd? Rwyf wedi ymdrin â materion tebyg o’r blaen, ond nid yn ymwneudContinue reading “Gwahardd disgyblion hiliol”

Create your website with WordPress.com
Get started