Sut i sicrhau bod polisïau’n addas i’r diben

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Ad-drefnu busnes llywodraethwyr ysgol – yn ein hachos ni, daeth yn amlwg cyn arolygiad gan Estyn mai dim ond esgus cadw polisïau’n gyfredol yr oedd y corff llywodraethu. Beth ddigwyddodd? Penderfynwyd creu pwyllgor polisïau.  Daeth cyfansoddiad y pwyllgor hwn â nifer o sgiliau ynghyd gan ystod oContinue reading “Sut i sicrhau bod polisïau’n addas i’r diben”

Datrys cwynion a wnaed gan rieni yn erbyn athrawon

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Gwnaeth rhiant gŵyn yn erbyn athro/athrawes ei phlant oed ysgol gynradd.  Anfonodd lythyr at yr adran addysg, y pennaeth a Chadeirydd y llywodraethwyr. Roedd y fam yn ddig iawn yn ei llythyr ac yn bygwth pob math o ffyrdd o gymryd camau pellach. Beth ddigwyddodd? Gan einContinue reading “Datrys cwynion a wnaed gan rieni yn erbyn athrawon”

Dod yn gorff llywodraethu ffederal

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Newidiodd ein corff llywodraethu i ddod yn gorff llywodraethu ffederal. Cymerodd amser i ddeall a mynd i’r afael â chyfuno polisïau a staff i fodel ffederal. Beth ddigwyddodd? Cawsom gymorth gan yr Awdurdod Lleol i flaengynllunio amserlen i adolygu polisïau. Dibynnwyd yn drwm ar ein pwyllgor polisïauContinue reading “Dod yn gorff llywodraethu ffederal”

Derbyn cau ysgol

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Roedd ein pennaeth yn gweithio’n rhy galed a dan bwysau, gan wynebu’r posibilrwydd o fod yr unig athrawes yn ein hysgol fach. Roedd y llywodraethwyr eisiau ei chefnogi ond roeddent yn gwybod bod sefyllfa ein hysgol yn anghynaladwy, yn ôl pob tebyg, oherwydd bod y niferoedd ynContinue reading “Derbyn cau ysgol”

Rheoli penderfyniadau anodd am ddileu swyddi staff

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Roedd yn ymwneud yn bennaf â chyllidebau a oedd yn lleihau, gorfod wynebu toriadau a gweithredu’r toriadau hynny. Er enghraifft, roedd proses AD i’w dilyn i benderfynu pa gontractau cynorthwywyr addysgu a oedd i’w hadnewyddu/dileu.  Fe benderfynon ni na fyddai oriau cynorthwywyr addysgu’r babanod yn cael euContinue reading “Rheoli penderfyniadau anodd am ddileu swyddi staff”

Mynd i’r afael â’r canlyniadau yn dilyn gwerthusiad gwael o ysgol

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Fe’m penodwyd yn Gadeirydd y Llywodraethwyr ar gyfer ysgol a oedd mewn categori Estyn isel. Roedd yr uwch aelodau staff yn gwadu’r sefyllfa ac roedd y llywodraethwyr yn teimlo nad oeddent wedi cael eu cynghori’n briodol ar faterion yn yr ysgol. Beth ddigwyddodd? Penodwyd Pennaeth newydd aContinue reading “Mynd i’r afael â’r canlyniadau yn dilyn gwerthusiad gwael o ysgol”

Honiadau dienw yn erbyn aelodau staff

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Llythyr dienw gan aelod o staff, yn ôl pob tebyg, a oedd yn gwneud honiadau yn erbyn y pennaeth ac aelodau eraill o’r staff, ac yn herio’r ffordd yr oedd yr ysgol yn cael ei chynnal. Beth ddigwyddodd? Penderfynodd llywodraethwr a chanddo brofiad perthnasol ymchwilio. Nid wyfContinue reading “Honiadau dienw yn erbyn aelodau staff”

Ceisio cyngor i ymdrin â materion cymhwysedd yn ymwneud â’r pennaeth

What was the issue addressed? I had to deal with a competency issue related to the headteacher. It was difficult to find a neutral voice outside the LA to advise me. What happened? I used Governor Services Wales helpline and found it lifesaving. They offered confidential, discreet and unbiased advice. The officer was empowering toContinue reading “Ceisio cyngor i ymdrin â materion cymhwysedd yn ymwneud â’r pennaeth”

Canlyniadau cyllidebau llai

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Bob blwyddyn, mae cyllidebau wedi cael eu lleihau’n sylweddol – gan gynnwys cyllid y 6ed dosbarth.  Diffyg cyllidebau tymor hwy (rhoddwyd addewid o 3 blynedd sawl blwyddyn yn ôl, ond ni wireddwyd hynny).  Diffyg cysondeb o ran cyllido ar draws awdurdodau – mae’r fformiwla gyllido’n gwahaniaethu ynContinue reading “Canlyniadau cyllidebau llai”

Diswyddo aelod o staff oherwydd anallu

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef? Bu’n rhaid i ni ddiswyddo aelod o staff oherwydd ni allai gyflawni ei ddyletswyddau mwyach. Gweithredodd adran AD yr Awdurdod Lleol fel eiriolwr ar gyfer yr aelod o staff yn hytrach na chynghorydd i’r corff llywodraethu. Beth ddigwyddodd? Bu’n rhaid i ni gael cyngor annibynnol ac ynaContinue reading “Diswyddo aelod o staff oherwydd anallu”

Create your website with WordPress.com
Get started