Design a site like this with WordPress.com
Get started

Astudiaethau Achos

Sut i fynd i’r afael â diffyg cyllidebol

Sylwebaeth Un o brif rolau’r corff llywodraethu yw gosod blaenoriaethau ariannol ar gyfer yr ysgol a monitro gwariant yn erbyn cyllideb yr ysgol.  Er bod cyllid yn cael ei ddyrannu o flwyddyn i flwyddyn (yn dibynnu ar niferoedd disgyblion, yn bennaf), mae’n arfer gorau i’r corff llywodraethu a staff yr ysgol gynllunio’r gweithgareddau gwella ysgol…

Penodi pennaeth newydd yn allweddol i fynd i’r afael â materion eraill yn yr ysgol

 Sylwebaeth Penodi pennaeth newydd yw tasg bwysicaf y corff llywodraethu, yn ôl pob tebyg.  Mae sgiliau’r pennaeth yn arbennig o bwysig wrth sicrhau llwyddiant a gwelliant yr ysgol. Y penaethiaid gorau yw’r rhai sy’n sbarduno’r ysgol i symud ymlaen a sicrhau ymrwymiad cryf i safonau uchel ym mhob agwedd ar waith yr ysgol.  O ystyried…

Mynd i’r afael â phryderon a achoswyd gan absenoldeb rheolaidd athrawon

Sylwebaeth Gall materion Adnoddau Dynol ysgolion fod yn gymhleth iawn, felly mae’n bwysig bod cyrff llywodraethu’n adolygu eu polisïau ac yn gyfarwydd â’r prosesau cywir i’w dilyn. Gallai eich Awdurdod Lleol hefyd ddarparu amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi i chi eu dilyn, yn enwedig os ydych yn aelod o unrhyw un o’r pwyllgorau statudol perthnasol, yn…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

%d bloggers like this: