Design a site like this with WordPress.com
Get started

Defnyddio profiadau ac arbenigedd llywodraethwyr i fynd i’r afael â materion ysgol

Sylwebaeth

Bydd gan lawer o lywodraethwyr gyfrifoldeb penodol am feysydd gwaith allweddol. Un ffordd o wneud hyn yw trwy lywodraethwyr cyswllt sy’n gysylltiedig â maes cwricwlwm neu grŵp blwyddyn. Mae hyn yn helpu i rannu’r llwyth gwaith ac yn cynorthwyo llywodraethwyr i gyflawni eu rôl strategol. Bydd pob ysgol yn penodi llywodraethwr i oruchwylio trefniadau a darpariaeth yr ysgol ar gyfer bodloni anghenion dysgu ychwanegol yn benodol. Mae’n bwysig  cael briff clir ar gyfer y rôl hon fel bod pawb yn deall y disgwyliadau o’r cychwyn cyntaf.  Cyfeiriwch ar unrhyw wybodaeth gan eich Awdurdod Lleol, ynghyd â chyhoeddiad Gwasanaethau Llywodraethwyr Cymru: http://governors.cymru/cyhoeddiadau/2018/08/29/archwiliad-sgiliau-llywodraethwr/

Mae’r astudiaeth achos hon yn canolbwyntio ar gefnogi gofynion Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn yr ysgol a’r ffordd orau o gael cymorth i helpu staff yr ysgol. Bydd gan yr ysgol bolisi i’w dilyn ar y cyd â’r Cod Ymarfer AAA sy’n bodoli ar hyn o bryd ar yr adeg ysgrifennu. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru pan fydd yr holl gyhoeddiadau newydd ar ADY wedi cael eu cyhoeddi.

https://llyw.cymru/anghenion-addysgol-arbennig-cod-ymarfer

https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-anghenion-dysgu-ychwanegol

Bydd gan lawer o lywodraethwyr gyfrifoldeb penodol am feysydd gwaith allweddol. Un ffordd o wneud hyn yw trwy lywodraethwyr cyswllt sy’n gysylltiedig â maes cwricwlwm neu grŵp blwyddyn. Mae hyn yn helpu i rannu’r llwyth gwaith ac yn cynorthwyo llywodraethwyr i gyflawni eu rôl strategol. Bydd pob ysgol yn penodi llywodraethwr neu bwyllgor i oruchwylio trefniadau a darpariaeth yr ysgol ar gyfer bodloni anghenion dysgu ychwanegol yn benodol. Mae’n bwysig bod â chylch gorchwyl ar gyfer y rôl hon fel bod pawb yn deall y disgwyliadau o’r cychwyn cyntaf. Cyfeiriwch ar unrhyw wybodaeth gan eich Awdurdod Lleol, ynghyd â chyhoeddiad Gwasanaethau Llywodraethwyr Cymru:

http://www.governors.cymru/sengovernor-cy/

Byddai llywodraethwr sydd ag arbenigedd helaeth fel hyn yn amhrisiadwy i ysgol. Byddai’n syniad da trefnu cyfarfod gyda staff ac asiantaethau perthnasol, fel y bo’n briodol, i gadarnhau paramedrau sut y gellir defnyddio arbenigedd y llywodraethwr yn effeithiol, yn ogystal ag ystyried sut gall pawb gydweithio er pennaf les disgyblion. 

Bydd trafod y cwestiynau a gwybodaeth a fydd yn angenrheidiol yn allweddol i lwyddiant, oll yn unol â pholisi’r ysgol ac ymweliadau gan y llywodraethwr. Yna, gall y llywodraethwr cyswllt gyflwyno adroddiad i’r corff llywodraethu fel diweddariad.

http://www.governors.cymru/cyhoeddiadau/2008/10/08/protocol-governor-visits-cy/

Rhoddir yma rai enghreifftiau o gwestiynau defnyddiol (mae rhai yn gyffredinol) y gellir eu gofyn:

http://governors.cymru/media/files/documents/2020-01-03/Questions_to_ask_-_NLDB_Oct_2014-cy.pdf

Sylwch y bydd cyflwyno’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) nawr yn cychwyn ym mis Medi 2021. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth isod ynghylch rolau a chyfrifoldebau penodol.

https://llyw.cymru/anghenion-dysgu-ychwanegol-anghenion-addysgol-arbennig

https://llyw.cymru/y-cod-anghenion-dysgu-ychwanegol-ar-rheoliadau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: