Adolygu a newid y dystiolaeth y mae ei hangen mewn adolygiad o berfformiad pennaeth

Sylwebaeth

Bydd gan bob ysgol bolisi rheoli perfformiad sy’n amlinellu’r paramedrau ar gyfer proses rheoli perfformiad staff addysgu a’r pennaeth.

Mae rheoli perfformiad yn rhoi cyfle i staff addysgu’r ysgol fyfyrio ar eu hymarfer a’i asesu yn erbyn y safonau proffesiynol yn ystod y flwyddyn

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/safonau-proffesiynol

 Bydd amcanion yn cael eu gosod a fydd yn cyfrannu at flaenoriaethau datblygu’r ysgol a chynllunio strategol. Dylai’r corff llywodraethu sicrhau bod rheoli perfformiad yn cael ei amseru i gyd-fynd â blwyddyn gynllunio’r ysgol lle y bo’n bosibl. Ni ddylai fod yn broses feichus. Bydd ymgorffori hyn yn amserlen waith yr ysgol yn galluogi aelodau’r panel i wybod ymhell o flaen llaw pryd y bydd y broses yn cael ei chynnal. Proses gefnogol ydyw, yn anad dim.  Mae rhagor o wybodaeth am sut i gynnal proses rheoli perfformiad y pennaeth ar gael yma:

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/rheoli-perfformiad

Mae rheoli perfformiad yn broses barhaus sy’n cynnwys cynllunio, monitro ac adolygu. Mae’r panel yn cynnwys o leiaf 2 lywodraethwr a hyd at 2 gynrychiolydd o’r Awdurdod Lleol, a fydd yn cytuno ar yr amcanion, ynghyd â’r pennaeth. Fodd bynnag, bydd y drafodaeth gyffredinol yn cael ei llywio gan gynnydd yr ysgol, cyrhaeddiad blaenorol a’r cyfraniad y mae’r pennaeth yn ei wneud ac wedi’i wneud tuag at sicrhau gwelliant yn yr ysgol. Yn ogystal, bydd y drafodaeth yn canolbwyntio ar y datblygiad a’r cymorth sy’n angenrheidiol, a’r cyfan yn ystyried cydbwysedd bywyd a gwaith y pennaeth.

Pan fydd targedau wedi’u gosod, dylid cytuno ar sut y bydd perfformiad y pennaeth yn cael ei fonitro drwy gydol y flwyddyn.  Gall gweithdrefnau monitro gynnwys amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys cofnod adolygu a datblygu ymarfer y pennaeth; y cynllun datblygu ysgol; gwybodaeth am berfformiad yr ysgol ac ati, yn ogystal â thrafodaethau anffurfiol yn ystod y flwyddyn.

Mae’n sicr yn arfer da i waith papur a data perthnasol gael eu hanfon mewn da bryd cyn y cyfarfod. Bydd hyn yn golygu y gellir ystyried y wybodaeth yn ofalus ac yn rhoi canolbwynt clir i’r drafodaeth, a bydd yn helpu i hwyluso’r cyfarfod.

Mae Gwasanaethau Llywodraethwyr Cymru wedi llunio cylch gorchwyl ar gyfer y cyfarfod arfarnu:

http://www.governors.cymru/penn-rhp/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: