Sut i sicrhau bod polisïau’n addas i’r diben

Sylwebaeth

Un o brif gyfrifoldebau cyrff llywodraethu yw “gosod polisïau ar gyfer yr ysgol i gyflawni’r nodau a’r amcanion”.  Ffynhonnell: Rheoliadau Cylch Gwaith (Cymru) 2000.

Mae gan ysgolion amryw bolisïau ar waith, y mae llawer ohonynt yn statudol, y mae’n rhaid iddynt oll gael eu cadw’n gyfredol a bod yn addas i’r diben.   Pan fydd gan gyrff llywodraethu nifer fawr o eitemau i’w trafod mewn cyfarfodydd, weithiau rhoddir “sêl bendith” i bolisïau yn hytrach na’u harchwilio a’u trafod cyn cytuno arnynt.

Mae sefydlu pwyllgor i adolygu polisïau yn syniad da iawn, gan fod hyn yn gadael mwy o amser mewn cyfarfodydd corff llywodraethu llawn i drafod, monitro a gwerthuso blaenoriaethau gwella ysgol.

Fel arfer, mae Awdurdodau Lleol yn llunio polisïau yn ymwneud â staffio, sydd eisoes wedi bod yn destun ymgynghoriad â’r cynrychiolwyr undeb llafur lleol.

Mae’n arfer da llunio rhestr wirio adolygu, fel bod yr holl bolisïau’n cael eu hadolygu dros gyfnod, er enghraifft tair blynedd.  Wedi dweud hynny, gellir adolygu polisïau’n gynharach hyd yn oed os oes cyfnod adolygu treigl ar waith, er enghraifft os yw mater yn codi sy’n amlygu diffyg posibl mewn polisi. Fodd bynnag, rhaid adolygu rhai polisïau bob blwyddyn. Mae gan Wasanaethau Llywodraethwyr Cymru restr o ddogfennau a pholisïau statudol y mae angen i gyrff llywodraethu fod â nhw ar waith – http://governors.cymru/cyhoeddiadau/2018/08/29/dogfennau-polisi/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: