Sefydlu polisïau iechyd a diogelwch cywir

Sylwebaeth

Mae’r ysgol a’r corff llywodraethu yn berffaith iawn i wirio ac adolygu’r cynlluniau gwacáu mewn argyfwng. Mae hyn yn hollbwysig i ddiogelwch pawb yn yr ysgol.

Yr Awdurdod Lleol (ALl) sy’n berchen ar adeiladau a thir ysgolion cymunedol.  Y corff llywodraethu neu’r ymddiriedolwyr sy’n berchen ar dir ysgolion sefydledig.  O ran ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir, yr ymddiriedolwyr sy’n berchen ar adeiladau a thir yr ysgol fel arfer, er efallai mai’r Awdurdod Lleol fydd yn berchen ar dir y maes chwarae.   Mae Pennod 25 y Canllaw i’r Gyfraith i Lywodraethwyr Ysgolion yn cynnwys pennod ddefnyddiol ar Iechyd a Diogelwch sy’n amlygu’r cyfrifoldebau ar gyfer y gwahanol gategorïau ysgolion –

https://llyw.cymru/canllaw-ir-gyfraith-i-lywodraethwyr-ysgolion

Tybir yn yr achos hwn mai ysgol gymunedol yw’r ysgol dan sylw.

Bydd gan yr ysgol bolisi iechyd a diogelwch a nodir ei bod wedi ceisio cyngor gan sawl asiantaeth allweddol hefyd.  Yn ddi-au, byddai asesiadau risg wedi cael eu cynnal a disgwylir y byddai’r Awdurdod Lleol wedi bod yn allweddol wrth gynorthwyo’r ysgol i benderfynu ar y ffordd briodol ymlaen.

Mae llawer o gyrff llywodraethu’n penodi llywodraethwr cyswllt ar gyfer iechyd a diogelwch, yn ogystal â ffurfio pwyllgor safle, iechyd a diogelwch.  Mae gan Wasanaethau Llywodraethwyr Cymru wybodaeth am y rhain:

Rôl llywodraethwr cyswllt – http://governors.cymru/hsgovernor-cy/

Pwyllgor Safle, Iechyd a Diogelwch – http://governors.cymru/eiddo-iechyd-diogelwch/

O ystyried cymhlethdod iechyd a diogelwch, mae’n hanfodol bod yr ysgol a’r corff llywodraethu’n ceisio cyngor gan yr arbenigwyr, felly cysylltwch â’r swyddogion perthnasol yn yr Awdurdod Lleol a fydd yn gallu eich cynghori yn y lle cyntaf. A yw’r corff llywodraethu wedi llofnodi Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer atgyweiriadau a chynnal a chadw gyda’r Awdurdod Lleol?  Pa mor aml mae archwiliadau iechyd a diogelwch yn cael eu cynnal? A oes swyddog iechyd a diogelwch dynodedig ar gyfer yr ysgol?

Mae gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch lawer o wybodaeth ddefnyddiol hefyd:

https://www.gov.uk/government/publications/health-and-safety-advice-for-schools/responsibilities-and-duties-for-schools

https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-in-new-and-existing-school-buildings/fire-safety-in-new-and-existing-school-buildings

Mae’r astudiaethau achos yn dangos bod rhywfaint o amwysedd yn codi o’r drafodaeth o hyd. Mae’n hanfodol, felly, bod llwybr gweithredu clir yn cael ei gytuno gyda’r rhanddeiliaid allweddol cyn gynted â phosibl. Mae’n bwysig iawn cadw trywydd papur fel sylfaen dystiolaeth hefyd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: