Penodi pennaeth newydd heb frys

Sylwebaeth

Penodi pennaeth newydd yw tasg bwysicaf y corff llywodraethu, yn ôl pob tebyg.  Er bod penodiadau o’r fath yn eithaf anfynych, mae angen i gyrff llywodraethu roi ystyriaeth ofalus i’r broses.

Pan fydd y pennaeth presennol wedi mynegi ei fwriad i adael yr ysgol a bod llythyr ymddiswyddo wedi cael ei dderbyn, bydd angen i’r corff llywodraethu gyfarfod i drafod y camau nesaf.  Mae’r broses o benodi pennaeth yn cymryd amser, ac mae’n rhaid i’r corff llywodraethu ystyried anghenion yr ysgol wrth symud ymlaen.  Mae sgiliau’r pennaeth yn arbennig o bwysig wrth sicrhau llwyddiant a gwelliant yr ysgol. Y penaethiaid gorau yw’r rhai sy’n sbarduno’r ysgol i symud ymlaen a sicrhau ymrwymiad cryf i safonau uchel ym mhob agwedd ar waith yr ysgol.  O ystyried hyn, bydd y corff llywodraethu eisiau denu’r ymgeiswyr iawn i’w cyfweld.  Byddai’n ddoeth adolygu Amrediad Ysgol Unigol y pennaeth, gan ystyried maint ac amgylchiadau’r ysgol.  Mae gwybodaeth am hyn ar gael yn y ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 2021 – https://llyw.cymru/dogfen-cyflog-ac-amodau-athrawon-ysgol-cymru-2021

Drwy gydol y broses benodi, bydd y corff llywodraethu’n cael cyngor gan yr Awdurdod Lleol / Consortiwm Rhanbarthol, fel y digwyddodd yn yr achos hwn.  Mae’n rhaid i lywodraethwyr ystyried y cyngor a gynigir, a byddai’n ddoeth cael consensws ynglŷn ag addasrwydd penodiad, o fewn y corff llywodraethu a rhwng y corff llywodraethu a’r Awdurdod Lleol, er mai penderfyniad y corff llywodraethu llawn ydyw yn y pen draw. 

Er ei bod yn bwysig i’r corff llywodraethu benodi’r ymgeisydd iawn, fel bod pennaeth parhaol yn y swydd, efallai na fydd angen brys i gael rhywun yn y swydd erbyn y tymor nesaf, a hynny am sawl rheswm e.e. adolygiad o’r strwythur staffio sydd ar waith ar hyn o bryd, ystyried cynigion trefniadaeth ysgolion, cyngor penodol gan yr Awdurdod Lleol / Awdurdod Esgobaethol.  Efallai bod rhywun addas y gellir ei benodi’n bennaeth dros dro yn y cyfamser (gallai fod yn rhywun yn yr ysgol neu’n rhywun allanol).  Yn yr achos hwn, penododd y corff llywodraethu y dirprwy bennaeth presennol i gamu i fyny. Mae hyn yn ffordd dda i’r unigolyn hwnnw gael profiad o rôl pennaeth ar gyfer ei ddatblygiad yn y dyfodol.  Nid oes angen i benaethiaid dros dro feddu ar y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP), ond mae hynny’n ofyniad ar gyfer penaethiaid parhaol.   Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yma –

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/arweinyddiaeth/cymhwyster-proffesiynol-cenedlaethol-ar-gyfer-prifathrawiaeth

Mae gan Wasanaethau Llywodraethwyr Cymru ganllaw cynhwysfawr ar y broses o benodi pennaeth (a dirprwy bennaeth) – http://governors.cymru/cyhoeddiadau/2018/08/29/canllaw-i-lywodraethwyr-ar-benodi-penaethiaid/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: