Penodi pennaeth newydd yn allweddol i fynd i’r afael â materion eraill yn yr ysgol

 Sylwebaeth

Penodi pennaeth newydd yw tasg bwysicaf y corff llywodraethu, yn ôl pob tebyg.  Mae sgiliau’r pennaeth yn arbennig o bwysig wrth sicrhau llwyddiant a gwelliant yr ysgol. Y penaethiaid gorau yw’r rhai sy’n sbarduno’r ysgol i symud ymlaen a sicrhau ymrwymiad cryf i safonau uchel ym mhob agwedd ar waith yr ysgol.  O ystyried hyn, bydd y corff llywodraethu eisiau denu’r ymgeiswyr iawn i’w cyfweld.  Ar ôl dilyniant o benaethiaid dros dro, roedd y corff llywodraethu’n gallu gwneud penodiad rhagorol i symud yr ysgol ymlaen.  Mae gan Wasanaethau Llywodraethwyr Cymru ganllaw ar benodi penaethiaid a dirprwy benaethiaid sy’n cynnwys gwybodaeth am yr hysbyseb, manyleb y swydd a’r pecyn cais:

http://governors.cymru/publications/2018/08/29/governor-guide-appointment-headteachers/

Mae’r astudiaeth achos hon yn amlygu sawl ffactor allweddol:

A oedd y corff llywodraethu’n ymwybodol bod problem gor-staffio ac felly gorwariant?  Lle y ceir diffyg cyllidebol, mae’n hollbwysig bod cyrff llywodraethu’n ystyried y strwythur staffio i benderfynu a oes angen cychwyn gweithdrefnau dileu swydd, neu ystyried contractau oriau gostyngol i geisio lleihau treuliau ariannol.  Er y byddai wedi bod yn amgenach lleihau oriau yn hytrach na cholli staff yn gyfan gwbl, weithiau mae’n rhaid gwneud penderfyniadau anodd, h.y. diswyddiadau gwirfoddol / statudol. 

Nid yw’n glir am ba mor hir y bu gor-staffio’n broblem yn yr ysgol.  A oedd gan y corff llywodraethu bwyllgor cyllid ar waith a oedd yn craffu ar wariant yn yr ysgol? Mae hyn yn ffordd effeithiol o adolygu a monitro cyllid yr ysgol. Mae gan Wasanaethau Llywodraethwyr Cymru gylch gorchwyl enghreifftiol ar gyfer y pwyllgor hwn – http://governors.cymru/finance/ 

Mae Awdurdodau Lleol yn cynnig Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer materion Adnoddau Dynol.  Os oes gan y corff llywodraethu bryderon ynglŷn â’r gwasanaeth y mae’n ei gael o dan y cytundeb hwn, dylid eu codi gyda’r Awdurdod Lleol gan ddefnyddio’r weithdrefn berthnasol. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: