Penodi athro pwnc/athrawes bwnc arbenigol sy’n llai na boddhaol

Sylwebaeth

Roedd yr ysgol mewn sefyllfa anodd, a hithau wedi mynd trwy’r broses benodi sawl gwaith.  Fel arfer, byddai’r panel penodi’n penodi’r ymgeisydd gorau i’r rôl, ac roedd yr ysgol wedi mentro ar siawns i benodi rhywun nad oedd yn llwyr fodloni’r safon angenrheidiol, er y bu’n werth chweil yn yr ysgol hon.   Fodd bynnag, peidiwch byth â theimlo pwysau i benodi. Mae’n rhaid iddo fod yn iawn ac mae’n sicr yn werth ystyried opsiynau eraill sydd ar gael trwy drafod â’r Awdurdod Lleol, y Consortiwm Rhanbarthol a’r Awdurdod Esgobaethol, fel rhannu athro/athrawes ag ysgolion eraill, cyfleoedd secondio ac ati.

Mae’n bwysig sicrhau bod cymorth ar gael i unrhyw aelod newydd o staff.  Gallai hyn fod yn gyfnod sefydlu anffurfiol neu’n becyn mwy cynhwysfawr wedi’i seilio ar lefelau profiad ac ati.

Weithiau, mae athrawon yn gwneud yn well o flaen dosbarth nag yn ystod y broses benodi, felly dylai paneli penodi gadw meddwl agored.  A arsylwyd ar wersi yn rhan o’r broses gyfweld? 

Ceisiwch gyngor gan yr Awdurdod Lleol neu’r Awdurdod Esgobaethol, fel y bo’n briodol, o’r cychwyn cyntaf neu cysylltwch â Gwasanaethau Llywodraethwyr Cymru ar support@governors.cymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: