Design a site like this with WordPress.com
Get started

Defnyddio profiadau ac arbenigedd llywodraethwyr i fynd i’r afael â materion ysgol

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef?

Sut mae’r ysgol yn ymateb i’r nifer uchel o ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Mae’r staff yn ystyriol iawn, yn llawn cydymdeimlad ac yn gweithio’n galed iawn i ddarparu i bawb. Fodd bynnag, nid yw’r hyfforddiant a roddwyd wedi mynd i’r afael â’r mater mewn gwirionedd. Teimlir, yn gyffredinol, na ellir mynd i’r afael â’r rhan fwyaf o anghenion ychwanegol mewn ystafell ddosbarth brysur. Mae’r athrawon yn ymwybodol, hyd yn oed ar ôl addasu gwaith a gwneud ymdrech eithriadol i ysgogi a chynorthwyo, nad ydynt yn gallu lliniaru’r problemau llythrennedd, rhifedd ac ymddygiad yn iawn. Nid yw’r sefyllfa ariannol yn caniatáu ar gyfer staff cymorth dysgu ychwanegol.

Rwy’n ei chael hi’n anodd argyhoeddi unrhyw un bod dulliau llai confensiynol eraill, a ddatblygwyd o waith ymchwil mwy diweddar, y gellir eu defnyddio i helpu disgyblion ADY i ddysgu’n fwy effeithiol. Rwy’n pryderu y bydd unrhyw sylw neu awgrym yn cael ei ddehongli fel beirniadaeth.

Beth ddigwyddodd?

Rwy’n ceisio ffurfio perthnasoedd â staff yn araf a allai fy ngalluogi i gynnig awgrymiadau ynghylch sut gellir mynd i’r afael â materion.

Yn ystod cyfarfodydd llywodraethwyr â’r Cydlynydd ADY, rwyf wedi ceisio cadarnhau, trwy gwestiynau penodol (yn unol â chyngor y Gwasanaeth Cymorth Llywodraethwyr), sefyllfa’r ysgol o ran niferoedd, asesu ac ymyriadau, ond ni roddwyd atebion i mi hyd yma. 

Pa wersi a ddysgwyd?

Efallai os oedd ysgolion yn gwybod mwy am gymwysterau, meysydd arbenigedd a phrofiad llywodraethwyr, gallem gael ein defnyddio’n fwy buddiol. Rwy’n credu y byddai’r rhan fwyaf ohonom yn fodlon rhannu ein gwybodaeth a’n profiad heb geisio elw ariannol. Mae hynny’n ystyriaeth o bwys yn y cyfnod hwn o gyni.

Myfyrdodau…

A yw’ch corff llywodraethu’n cynnal archwiliad o sgiliau a phrofiadau llywodraethwyr? A yw hyn yn cael ei rannu â staff yr ysgol?

A ydych chi neu unrhyw lywodraethwyr rydych chi’n eu hadnabod wedi teimlo’n rhwystredig nad yw’r ysgol yn defnyddio’ch gwybodaeth a’ch profiad proffesiynol? 

Dweud eich dweud…

A ydych chi wedi cael profiadau tebyg i’r rhain? Beth yw’ch barn am y sefyllfa a ddisgrifiwyd?

One thought on “Defnyddio profiadau ac arbenigedd llywodraethwyr i fynd i’r afael â materion ysgol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: