Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gofynion rôl llywodraethwr

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef?

Nid wyf yn credu bod y rhan fwyaf o lywodraethwyr yn ymwybodol o ystod lawn eu cyfrifoldebau ac, a bod yn onest, nid wyf yn credu eu bod yn cyflawni llawer o’r cyfrifoldebau hynny.

O’m safbwynt i fel Cadeirydd (ac mae’r rhan fwyaf o Gadeiryddion yn cyflawni’r swydd nid oherwydd eu bod nhw’n arbennig o awyddus i wneud hynny ond oherwydd nhw yw’r unig rai na wrthododd pan ofynnwyd iddynt), mae’n eithaf brawychus faint y disgwyliwn i ni ei wybod a’i wneud. Yr unig reswm nad ydym ni’n cael ein dal am beidio â’i wybod neu ei wneud yw oherwydd nad oes neb yn gwirio ac os nad yw digwyddiadau’n amlygu unrhyw ddiffygion. 

Beth ddigwyddodd?

Rydym ni’n cynnal ymarfer hunanwerthuso wedi’i seilio ar fframwaith a luniwyd gan Wasanaethau Llywodraethwyr Cymru, ac mae’n fythol ddatgelu pethau y dylem ni fod yn eu gwneud neu wedi’u gwneud neu y dylem ni eu gwneud yn y dyfodol, nad ydym ni’n eu gwneud neu nad ydym ni’n eu gwneud cystal ag y dylem.

Pa wersi a ddysgwyd?

Hoffwn weld enghreifftiau o sut gall yr holl waith llywodraethu gael ei reoli mewn ffordd strwythuredig sy’n cael ei monitro’n iawn: efallai rhyw fath o raglen sy’n cynnwys yr holl gyfrifoldebau ac sy’n rhoi rhybudd pan fydd angen mynd i’r afael â nhw.

Myfyrdodau…

Pa gyngor ac arweiniad fyddech chi’n eu rhoi i gyd-lywodraethwyr ynglŷn â rheoli’r llwyth gwaith?

A yw gofynion y rôl yn achosi tensiwn yn eich corff llywodraethu? Beth allech chi ei wneud i fynd i’r afael â hyn?

Dweud eich dweud…

A ydych chi wedi cael profiadau tebyg i’r rhain? Beth yw’ch barn am y sefyllfa a ddisgrifiwyd?

One thought on “Gofynion rôl llywodraethwr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: