Design a site like this with WordPress.com
Get started

Sut i gytuno ar gyflogau staff sy’n symud i ysgol newydd

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef?

Mater anodd – trafod a chytuno ar gyflogau ar gyfer tîm newydd o ddirprwyon mewn ysgol newydd sbon. Mae’n anodd oherwydd bod rhai aelodau o’r corff llywodraethu eisiau rhoi’r un cyflog i’r holl ddirprwyon newydd gan y byddant i gyd yn newydd i’r swydd, tra bod eraill eisiau cydnabod profiad blaenorol trwy amrywiadau i gyflogau.

Teimlais fod y drafodaeth yn cael ei harwain gan bawb ar sail ‘greddf’ yn hytrach nag ymagwedd gadarn a phroffesiynol. Roeddwn yn fodlon â’r penderfyniad terfynol ond braidd yn anghyfforddus gan ei fod yn teimlo fel ‘proses o ddyfalu’. Nid oedd y rhai a oedd yn bresennol wedi cyfeirio at ganllawiau na rheolau.

Beth ddigwyddodd?

Mae unigolion ar y corff llywodraethu yn rhoi eu barn unigol. Mae swyddogion yr Awdurdod Lleol yn cynghori. Mae cynigion wedi cael eu cyflwyno.

Pa wersi a ddysgwyd?

Datryswyd y mater ond rwy’n dal i deimlo braidd yn anghyfforddus gan nad oeddem wedi dilyn unrhyw ganllawiau cydnabyddedig. Gwers – y tro nesaf, wrth ymdrin â mater o’r natur hon, byddwn yn gofyn a oes canllawiau ar gael.

Myfyrdodau…

Pa bolisïau sydd ar waith yn eich ysgol i gytuno ar gyflogau ar gyfer staff newydd?

A oes diwylliant yn eich corff llywodraethu o geisio cyngor ac arweiniad proffesiynol?

Dweud eich dweud… A ydych chi wedi cael profiadau tebyg i’r rhain? Beth yw’ch barn am y sefyllfa a ddisgrifiwyd?

One thought on “Sut i gytuno ar gyflogau staff sy’n symud i ysgol newydd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: