Design a site like this with WordPress.com
Get started

Prinder arian a phosibilrwydd o ddileu swydd

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef?

Posibilrwydd o ddileu swydd o ganlyniad i ddiffyg cyllidebol. Yr effaith ar ysbryd y staff. Yr effaith ar addysg y plant. Yr effaith ar fodloni gofynion i godi safonau. Bodloni’r holl randdeiliaid ein bod yn ceisio darparu gwasanaeth rhagorol i bawb yn ystod cyfnod ariannol anodd. Effaith bod heb ragolwg cyllidebol y tu hwnt i un flwyddyn ar y tro.

Beth ddigwyddodd?

Gwnaethom sefydlu cynllun i reoli’r sefyllfa bosibl o ran dileu swydd mewn ymgynghoriad â staff, undebau a’r Awdurdod Lleol – Rhoddwyd cyngor ac arweiniad gan bob un o’r ‘cyfranogwyr’ hyn. Mae cyllidebau mwy a mwy o ysgolion yn y coch. Sut gallwn ni gyflawni rhagoriaeth a chwricwlwm newydd heb ddigon o adnoddau? Yn anffodus, mae’n ymddangos nad ni yw’r unig rai, gan fod ysgolion eraill yn wynebu cyfyng-gyngor tebyg.

Yn ffodus, llwyddwyd i ddatrys y mater trwy lwc dda yn hytrach na rheolaeth dda!! Roedd y ffaith bod dau aelod o staff wedi mynd ar gyfnod mamolaeth wedi ein helpu i leihau ein cyllideb staffio oherwydd roeddem yn gallu adleoli staff yn fewnol i gyflenwi ar eu cyfer. Fodd bynnag, cafodd hyn effaith ganlyniadol trwy leihau ein strategaethau ymyrryd ar gyfer cynorthwyo disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, a’r ffaith bod rhywfaint o gyflenwi ar gyfer amser cynllunio, paratoi ac asesu staff wedi cael ei wneud gan gynorthwywyr addysgu – nid oedd hyn yn ddelfrydol, yn enwedig gan fod ymweliad arolygu gan Estyn ar y gweill!

Roedd ailstrwythuro dyletswyddau cynorthwywyr addysgu a’u parodrwydd i leihau eu horiau’n wirfoddol wedi helpu i leihau ein costau staffio hefyd. Roedd rhywfaint o incwm ychwanegol yr oedd mawr angen amdano gan yr Awdurdod Lleol wedi helpu hefyd.

Felly, yn ariannol, fe wnaethom ni lwyddo i aros yn y du, ond mae’r ‘niwed’ cyfochrog o ran cynorthwyo plant, ysbryd staff a lles yn parhau i fod yn feysydd pryder.

Pa wersi a ddysgwyd?

Efallai y byddai mwy o gyfleoedd i rannu datrysiadau posibl gydag eraill mewn sefyllfa debyg wedi bod yn ddefnyddiol – wedi dweud hynny, roedd amser yn brin oherwydd bu’n rhaid i ni weithio’n gyflym i ddatrys ein hanawsterau ac roedd amserlen gaeth i’w dilyn i gydymffurfio â’r gyfraith cyflogaeth!

Myfyrdodau…

Sut mae prinder arian wedi effeithio ar eich ysgol?

Sut byddai eich corff llywodraethu yn mynd ati i werthuso effeithiau posibl dileu swydd?

Dweud eich dweud…

A ydych chi wedi cael profiadau tebyg i’r rhain? Beth yw’ch barn am y sefyllfa a ddisgrifiwyd?

One thought on “Prinder arian a phosibilrwydd o ddileu swydd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: