Penodi pennaeth newydd heb frys

Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef?

Recriwtio pennaeth newydd – mae hyn yn parhau. Ysgogwyd hyn gan ymddeoliad annisgwyl pennaeth profiadol a llwyddiannus. Yr her yw sicrhau nad yw’r broses yn cael ei rhuthro fel y gallwn sicrhau ein bod yn recriwtio’r unigolyn iawn. At hynny, mae’n debyg bod yr ysgol yn cael ei hystyried yn un heriol, ac rydym yn ofni na fyddwn yn denu unigolyn o’r safon briodol i’r rôl. Mae’n bwysig i ni i gyd, fel llywodraethwyr, fod yr ysgol yn parhau i ddarparu addysg ragorol i’n plant mewn cyd-destun arbennig o amlddiwylliannol. Mae gan yr ysgol enw da ac mae’n gofalu am les y plant a’r rhieni yn dda.

Beth ddigwyddodd?

Cytunodd y corff llywodraethu i gynllunio ar gyfer bwlch yn hytrach na rhuthro’r broses recriwtio. Roedd hyn yn cynnwys rhoi cyfle i’r dirprwy presennol gamu i fyny am gyfnod dros dro. Yn anffodus, nid yw’r dirprwy yn gallu ymgeisio am y rôl gan nad yw wedi cael yr hyfforddiant perthnasol (roedd hyn braidd yn anodd ei ddeall i ddechrau). Gwnaethom ddefnyddio arbenigedd y consortiwm a’r Awdurdod Lleol i’n helpu i wneud y penderfyniad iawn.

Pa wersi a ddysgwyd?

Er nad ydym wedi penodi eto, credwn ein bod yn dilyn y llwybr iawn. Ni allwch ruthro i benodi pennaeth.

Myfyrdodau…

Pe byddai’n rhaid i’ch ysgol benodi pennaeth newydd yn annisgwyl, beth fyddech chi’n ei wneud?

Beth mae eich ysgol yn ei wneud i sicrhau bod dirprwy benaethiaid yn datblygu eu sgiliau ac yn cael hyfforddiant priodol?

Dweud eich dweud… A ydych chi wedi cael profiadau tebyg i’r rhain? Beth yw’ch barn am y sefyllfa a ddisgrifiwyd?

One thought on “Penodi pennaeth newydd heb frys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: